- Komerční sdělení -zprávy
HomePro kutilyJak postupovat, když nás soused obtěžuje hlukem, zápachem či odpady?

Jak postupovat, když nás soused obtěžuje hlukem, zápachem či odpady?

Vlastník ani nájemce nemovitosti by neměl obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, párami, pachy, odpady, světlem, stíněním ani vibracemi. Tyto „nešvary“ zákon sumárně nazývá obtěžování imisemi. Jaká pravidla platí v těchto případech, nám vysvětlila Veronika Michalíková z AKMV advokátní kanceláře.

Podle zákona se vlastník nemovitosti musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrem obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. V tomto článku nám JUDr. Veronika Michalíková z AKMV advokátní kancelář s.r.o. upřesní, jak postupovat, pokud by k obtěžování některými imisemi došlo.

Nežádoucí hluk
Hluk, jako nechtěná imise, je často způsobován například hlasitým posloucháním rádia a televize, pracovními nástroji (pily, sekačky…), organizováním hlučných večírků, štěkotem psa, provozem restaurací nebo pyrotechnikou. Rozhodující je míra obtěžování, přičemž se vždy zkoumá jeho intenzita a jeho opakovanost. Při hluku v bytě způsobovaném sousedy se stejná míra ochrany poskytuje i nájemci bytu. Nicméně, pokud nájemce způsobuje nepřiměřený hluk, vlastníkovi nemovitosti by zase mohlo náležet právo vypovědět nájemní smlouvu. Při hluku způsobovaném během nočního klidu se osoba, která ho způsobuje, mohla zase dopustit přestupku. Problém s pyrotechnikou je řešen obcí, která může omezit nebo zakázat její používání prostřednictvím obecně závazného nařízení. Ochranu proti hluku poskytují samozřejmě i soudy, které mohou nařídit, aby se žalovaný zdržel řízení. Pokud žalovaný hluk ve lhůtě stanovené soudem neodstraní, žalobce je oprávněn podat návrh na exekuci, kterou budou žalovanému ukládány pokuty.

Zápach může poškozovat životní prostředí
Mezi typické příklady obtěžování pachem, popílkem, kouřem, plyny a párami patří například obtěžování kouřem při spalování odpadů nebo zápach způsobeným chovem hospodářských zvířat. Obvykle takový druh obtěžování bývá spojován s porušováním předpisů o ochraně životního prostředí. Obec představuje orgán ochrany ovzduší a má pravomoc ukládat za takové jednání pokuty, proto je na místě, pokud se na ni obrátí obtěžovaný vlastník pozemku. Pokud to nepomůže, je oprávněn domáhat se žalobou u soudu. Soud však pouze nařídí, aby se žalovaný zdržel obtěžování a nesmí zakázat samotnou činnost, například zakázat chov hospodářských zvířat.

Když bojujete o své místo na slunci
Stínění bývá způsobeno například budovami nebo stromy. Namítat stínění budovou lze již ve stavebním řízení, nejsou-li dodrženy vzdálenosti stanovené předpisy stavebního práva. U stromů je však situace jiná, protože neexistují normy, které by upravovaly vzdálenosti, v jakých mají být posazeny od sousedovy nemovitosti. Stromy nejen že způsobují stínění, ale mohou souseda obtěžovat i jinými způsoby: padáním větví, nebo berou vláhu. Proto se doporučuje nesadit je v blízkosti sousedů, aby se předešlo případným sporům. Soud ani v tomto případě není oprávněn nařídit kácení, ale pouze přikáže vlastníkovi, aby odstranil stínění. Pokud se vlastník pozemku, na kterém roste strom, přece jen rozhodne ho pokácet, potřebuje souhlas od obce jako od orgánu ochrany přírody. Stejně tak jako stínění, i obtěžování světlem je nežádoucí – odrážením slunečních paprsků, nebo umělými reflektory.

Obtěžování odpady
Obtěžování odpady, jako například skládkami, komposty či záchody přestavuje závažný problém. I zde se v první řadě doporučuje neumísťovat je v blízkosti sousedova pozemku. Při znečišťování vod například vypouštěním žumpy může okresní úřad uložit takové osobě pokutu. I při pevných odpadech se lze obrátit na okresní úřad či obec, kteří zjišťují či došlo ke spáchání činu a kdo odpovídá za umístěný odpad. Výsledkem jejich jednání může být přikázání osobě, která za odpad odpovídá, aby jej zneškodnila nebo zaplatila jeho likvidaci.

Hlodavci od souseda
Při pronikání hlodavců na pozemek, jejichž původ je v nahromaděném odpadu, lze postupovat stejným způsobem jako při odstraňování odpadu. Ale často jsou zdrojem onemocnění, kdy Regionální úřad zdravotnictví nařídí deratizaci, dezinfekci či dezinsekci. Nedojde-li k jejich provedení, může být povinnému občanovi udělena opět pokuta.

Plevel, listí i nemoci
U zanedbaných pozemků představuje velký problém plevel, choroby rostlin či padání listí. Orgán ochrany zemědělské půdy je oprávněn ve věci jednat, je-li vlastník obtěžován plevely. Při obtěžování nemocemi je oprávněn jednat zase kontrolní ústav, který může rovněž udělit pokutu. Dochází-li k padání listí či ořechů na sousedův pozemek v nepřiměřené míře, má vlastník takového pozemku právo obrátit se žalobou na soud, který mu poskytne přiměřenou ochranu.

- Komerční sdělení -PR články

Nejnovější články